WZORCOWNIA Culture – Fashion Mix – regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu WZORCOWNIA Culture – Fashion Mix

1.         POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1.         Organizatorem konkursu pod nazwą „WZORCOWNIA Culture _ Fashion Mix” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest PH NIKS FP Krzysztof Chłodziński z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 40/6, 02-320 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2.         Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3.         Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.WZORCOWNIA-online.pl/pl/i/WZORCOWNIA-Culture-Fashion-Mix/22, http://blog.wzorcownia-online.pl/wzorcownia-culture-fashion-mix-regulamin-konkursu/.
1.4.         Konkurs jest organizowany przy udziale Wyższej Szkoły Artystycznej z siedzibą w Warszawie, a uczestnikami Konkursu mogą być studenci, absolwenci oraz pracownicy Wyższej Szkoły Artystycznej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkali na terenie Polski.
1.5.         W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również członkowie rodzin w/w pracowników.
1.6.         Nagrody przeznaczone dla laureatów Konkursu to:

– dla laureata pierwszego miejsca – nagroda pieniężna w wysokości 1000zł, Karta Rabatowa Wzorcownia Culture – Fashion Mix, uprawniająca do realizowania zakupów z 20% rabatem w sieci Butików Wzorcownia, dwa podwójne zaproszenia do Kina Atlantic,
– dla laureata drugiego miejsca – Voucher o wartości 500 zł do zrealizowania w sieci Butików Wzorcownia, Karta Rabatowa Wzorcownia Culture – Fashion Mix, uprawniająca do realizowania zakupów z 20% rabatem w sieci Butików Wzorcownia, podwójne zaproszenie do Kina Atlantic,
– dla laureata trzeciego miejsca – Voucher o wartości 250 zł do zrealizowania w sieci Butików Wzorcownia, Karta Rabatowa Wzorcownia Culture – Fashion Mix, uprawniająca do realizowania zakupów z 20% rabatem w sieci Butików Wzorcownia, podwójne zaproszenie do Kina Atlantic,

– dla laureata głosowania Internautów – Voucher o wartości 150 zł do zrealizowania w sieci Butików Wzorcownia, Karta Rabatowa Wzorcownia Culture – Fashion Mix, uprawniająca do realizowania zakupów z 20% rabatem w sieci Butików Wzorcownia, podwójne zaproszenie do Kina Atlantic,

1.7.         Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.


 
2.         ZAŁOŻENIA KONKURSU


2.1.         Konkurs jest skierowany do studentów, absolwentów i pracowników Wyższej Szkoły Artystycznej z siedzibą w Warszawie. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronach Organizatora www.WZORCOWNIA-online.pl/pl/i/WZORCOWNIA-Culture-Fashion-Mix/22, http://blog.wzorcownia-online.pl/wzorcownia-culture-fashion-mix-regulamin-konkursu/
2.2.         Konkurs będzie trwał w dniach 25.05.2012 – 24.06.2012. Termin zgłaszania prac upływa z dniem 14 czerwca 2012.
2.3.         Rozwiązanie Konkursu nastąpi w dni 24 czerwca w trakcie pokazu finałowego projektów zgłoszonych do Konkursu WZORCOWNIA Culture – Fashion Mix. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publiczne, oraz opublikowane na stronach Organizatora: www.WZORCOWNIA-online.pl, www.blog.WZORCOWNIA-online.pl, oraz na Fan Page Organizatora nie później niż w terminie 3 dni od daty zakończenia Konkursu.

2.4        Rozstrzygnięcie konkursu internetowego nastąpi w dni 24 czerwca w trakcie pokazu finałowego projektów zgłoszonych do Konkursu WZORCOWNIA Culture – Fashion Mix. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publiczne, oraz opublikowane na stronach Organizatora: www.WZORCOWNIA-online.pl, www.blog.WZORCOWNIA-online.pl, oraz na Fan Page Organizatora nie później niż w terminie 3 dni od daty zakończenia Konkursu.


3.         ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:


3.1.         Konkurs polegać będzie na:
-  stworzeniu własnej kreacji, z powierzonego tworzywa – sukien ślubnych przekazanych przez organizatora, które nie będą nawiązywały do ich pierwotnego charakteru – sukni ślubnej
– przesłaniu zdjęcia kreacji w dużej rozdzielczości na adres konkurs@WZORCOWNIA-online.pl do dnia 15.06.2012 r

- prezentacji projektów w dniu 23 czerwca w trakcie wernisażu i pokazu przedfinałowego, oraz w dniu 24 w trakcie pokazu finałowego prac konkursowych.
3.2.         Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora oraz Wyższej Szkoły Artystycznej. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
3.3.         Laureatami Konkursu w liczbie 3 zostaną osoby, których zgłoszenia konkursowe określone w punkcie 3.1. zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze. Wyniki Konkursu potwierdzi Komisja Konkursowa. Laureatem Konkursu Internautów zostanie 1 osoba, która uzyska najwięcej głosów (Like it) Internautów, oddających swoje głosy na stronie Organizatora www.blog.WZORCOWNIA-online.pl oraz na Fan Page Organizatora www.facebook.com/WZORCOWNIAonline

3.4.         Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie jeden raz.
3.5.         Nagrody będą przyznawane kolejno:
– kreacja uznana za najciekawszą zostanie nagrodzona: nagrodą pieniężną w wysokości 1000zł, Kartą Rabatową Wzorcownia Culture – Fashion Mix, uprawniająca do realizowania zakupów z 20% rabatem w sieci Butików Wzorcownia, dwoma podwójnymi zaproszenia do Kina Atlantic,

– kreacja druga w kolejności zostanie nagrodzona: Voucherem o wartości 500 zł do zrealizowania w sieci Butików Wzorcownia, Kartą Rabatową Wzorcownia Culture – Fashion Mix, uprawniająca do realizowania zakupów z 20% rabatem w sieci Butików Wzorcownia, podwójnym zaproszeniem do Kina Atlantic,

– kreacja trzecia w kolejności zostanie nagrodzona: Voucherem o wartości 250 zł do zrealizowania w sieci Butików Wzorcownia, Kartą Rabatową Wzorcownia Culture – Fashion Mix, uprawniająca do realizowania zakupów z 20% rabatem w sieci Butików Wzorcownia, podwójnym zaproszeniem do Kina Atlantic,

– nagroda dla Laureata, który otrzyma najwięcej głosów w konkursie Internautów – Voucher o wartości 150 zł do zrealizowania w sieci Butików Wzorcownia, Karta Rabatowa Wzorcownia Culture – Fashion Mix, uprawniająca do realizowania zakupów z 20% rabatem w sieci Butików Wzorcownia, podwójne zaproszenie do Kina Atlantic,


3.6.         Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 40/6 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
3.7.         Prawa autorskie majątkowe do prac zgłoszonych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora ich wizerunku zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3.8.         Zgłoszone prace muszą być unikalnymi kreacjami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu.

3.9.         Organizator zastrzega sobie możliwość prezentowania prac konkursowych, zdjęć oraz ich wizerunku po rozstrzygnięciu Konkursu, w celach promocji Organizatora, autora kreacji jak również Wyższej Szkoły Artystycznej.

 


4.      PRZYZNAWANIE NAGRÓD:


4.1.         Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3. w trakcie pokazu finałowego w dniu 24 czerwca 2012 roku.
4.2.         Laureaci zostaną ogłoszeni w trakcie finałowego pokazu Konkursu WZORCOWNIA Culture – Fashion Mix w dniu 24 czerwca 2012 roku. Po ogłoszeniu Laureatów zostaną im wręczone nagrody.
4.3.         Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
4.4.         W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


 
5.              POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


5.1.         W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy konkurs@WZORCOWNIA-online.pl
5.2.         Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia Laureatów Konkursu na adres Organizatora: „jest PH NIKS FP Krzysztof Chłodziński z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 40/6, 02-320 Warszawa, z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs WZORCOWNIA Culture – Fashion Mix. Reklamacje należy wysłać listem poleconym.  Decyduje data stempla pocztowego.
5.3.         Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.4.         Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją”) powołaną przez Organizatora.
5.5.         Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.6.         Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.7.         Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.

 

6        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.         Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie pokazów finałowych w zaplanowanym terminie. 6.2.         Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu konkursu i w trakcie trwania konkursu.

share save 120 16 WZORCOWNIA Culture  Fashion Mix  regulamin Konkursu

Showroom i wystawa w jednym – Wzorcownia prezentuje młodych projektantów.

Przed witrynami Butików Wzorcowni na ulicy Chmielnej i Puławskiej, co rusz zatrzymują się zaciekawieni przechodnie. Tym razem ich uwagę przykuwa niecodzienna ekspozycja. Kreacje nagrodzone i wyróżnione w Finale Konkursu Reading is a Fashion. Prace młodych projektantów, studentów Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubioru, zaskakują pomysłami, formą, a przede wszystkim tworzywem, z którego zostały wykonane. Wszystkie są inspirowane książkami i literaturą, a materiał z którego powstały to… papier.

Wzorcownia w tym roku będzie obchodziła 10 urodziny. Oznacza to, że już 10 rok pomaga osobom, które cenią sobie indywidualność i dobry gust, obcować z modą z całego świata, często z unikalnymi kreacjami wielkich kreatorów. Oprócz tych znanych i cenionych, wspieramy również młode talenty. Dlatego właśnie bierzemy udział w projektach takich jak Konkurs Reading is a Fashion, promujący poprzez modę czytanie, ale również (i przede wszystkim) młodych projektantów.

Wystawa potrwa jeszcze kilka dni (i nocy), w ciągu których można podziwiać prace młodych twórców. Pośród nich są:

 • Anna Sosnowik-Mociak
 • Aneta Krawczykowicz
 • Katarzyna Sałdak
 • Olivia Wojcieszek
 • Anna Jakubaszek
 • Bożena Ślaga
 • Małgorzata Szałacka
 • Sabina Mańka
 • Anna Mazurek
 • Nicol Grochowska
 • Karolina Piłat

Być może już za kilka lat, prace tych młodych kreatorów, będą podbijać wybiegi rodzime i wielkich modowych metropolii. My trzymamy kciuki za wszystkich!

W związku z nadchodzącą Nocą Muzeów, zapraszamy Was na niecodzienny, nocny spacer Chmielną i Puławską, do obejrzenia naszej wyjątkowej wystawy.

Do zobaczenia we Wzorcowniach!

share save 120 16 Showroom i wystawa w jednym  Wzorcownia prezentuje młodych projektantów.

Skandal goni skandal… Reading is a Fashion Pokaz Finałowy – tylko dla dorosłych!?

Jak donoszą popularne i opiniotwórcze portale (między innymi plejada(dot)pl), na niedzielnym Finałowym pokazie Konkursu Reading is a Fashion, nie obeszło się bez skandalu, a w zasadzie szeregu skandali.

Okazało się, że Ilona Felicjańska, znana polska modelka, która poprowadziła Galę Finałową – Pokaz Kreacji Młodych projektantów, zainspirowanych książkami i czytelnictwem, oraz pokaz Mody przygotowany przez sieć kultowych już Butików Wzorcownia, a występująca w kreacji Natashy Pavluchenko, nie założyła pod nią… stanika.

DSC 5511 Skandal goni skandal... Reading is a Fashion Pokaz Finałowy  tylko dla dorosłych!?

Dodatkowym bulwersującym szczegółem Gali był fakt, że pomyswłodawczyni projektu i autorka zdjęć do cyklu Reading is a Fashion, utalentowana fotograficzka Anna Powierża, wystąpiła w bluzce założonej tył na przód, lub przód na tył. Wywołało to szeroki oddzwięk w środowisku modowym. Wprawne oko modowych autorytetów, wychwyciło te bulwersujące fakty. Ciekawi jesteśmy, jakie będą reperkusje tych wydarzeń, czekamy na komentarz obu Pań i wyciągnięcie daleko idących konsekwencji przez organizatorów Projektu, partnerów oraz sponsorów.

DSC 5506 Skandal goni skandal... Reading is a Fashion Pokaz Finałowy  tylko dla dorosłych!?

Reporterska uczciwość wymaga od nas podkreślenia, że zupełnie nieświadomie, lub nawet podświadomie, część męskiej populacji reprezentującej Wzorcownie, została uwiedziona celowo i świadomie przez obie Panie. Już wiemy, dlaczego nie zwróciliśmy uwagi na kreacje.

Analizując, w chwili obecnej, dokumentację fotograficzną z imprezy, dochodzimy ponownie do wniosku, że obie Panie wyglądały zjawiskowo, a kreacje z kultowej już sieci Butików Wzorcownia, z powodzeniem, stylem, szykiem i sukcesem, można nosić tył na przód i przodem do tyłu. Paniom gratulujemy zarówno warunków, jak i stylu oraz pomysłowości. Co więcej, prosimy zdecydowanie o więcej tak pieknych pokazów modowych, zjawiskowych eventów i interesujących performance’ów.

Zapraszamy do Butików Wzorcowni przy Chmielnej i Puławskiej, a już wkrótce również do internetowego Butiku WZORCOWNIA-online.pl. Możecie osobiście sprawdzić, jak dobrze wyglądacie w bluzkach tył na przód, przód na przód i bez… stanika.

Zapraszamy!

share save 120 16 Skandal goni skandal... Reading is a Fashion Pokaz Finałowy  tylko dla dorosłych!?

Rozdajemy zaproszenia na Finałowy Pokaz i rozstrzygnięcie konkursu Reading is a Fashion

UWAGA! Nie przegap, weź udział!

Już w najbliższą niedzielę 13 maja o godzinie 14 wielkie wydarzenie.
Finał konkursu i wystawy Reading is a Fashion.

Mamy dla Was pięć podwójnych zaproszeń na Pokaz Finałowy, oraz Kupony Upominkowe, o wartości 150 zł na darmowe zakupy w Butikach WZORCOWNIA.
Nie przegap szansy!

Już w najbliższą niedzielę wielkie wydarzenie!
Pokaz, finał konkursu i wystawy Reading is a Fashion.

zaproszenie czesc reading Rozdajemy zaproszenia na Finałowy Pokaz i rozstrzygnięcie konkursu Reading is a Fashion

WZORCOWNIA ma przyjemność być partnerem tego wyjątkowego przedsięwzięcia, promującego ciekawy mariaż świata mody i literatury. W tegorocznej edycji, wzięło udział wielu młodych projektantów zainspirowanych światem literatury, a w projekcie „Perfume” podziwiać możemy modelkę Ilonę Felicjańską, w kreacjach najlepszych polskich projektantów, takich jak: Paprocki i Brzozowski, Teresa Rosati, Izabela Łapińska, Pilch, Natasha Pavluchenko, Michał Starost, Łukasz Jemioł, Ewa Szabatin, Justyna Warczyńska Varma, Tomaotomo, Yuliya Babich, Orska.

Z tej okazji, chcemy Was zaprosić na specjalny Pokaz Mody, który odbędzie się w najbliższą niedzielę 13 maja o godzinie 14:00, w Dolnych Kuluarach Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Do przekazania mamy, niestety ograniczoną liczbę, tylko 5-ciu podwójnych zaproszeń na ten wyjątkowy pokaz. Zostaną one rozlosowane wśród naszych Fanów. UWAGA! Dodatkowo z tej okazji, mamy dla Was jeszcze jedną, wyjątkową atrakcję. Wśród chętnych rozlosujemy specjalny kupon promocyjny o wartości 150 zł, na zakupy w jednym z naszych butików, lub w naszym nowym butiku internetowym WZORCOWNIA-online.pl, którego premiera odbędzie się już za kilkanaście dni.

Wyjątkowa i niepowtarzalna okazja!

Wybór należy do Ciebie!
Wśród tych, którzy do godz. 10:00, dnia 12 maja 2012 roku, udostępnią na swojej tablicy naszą informację i dodadzą nas do ulubionych, wylosujemy zwycięzcę, który otrzyma zaproszenie, lub specjalny kupon o wartości 150 zł, na zakupy w butikach WZORCOWNIA.
Ty dokonujesz wyboru!

Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest dodania naszego Fan Page’a do ulubionych (jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś/zrobiłeś), udostępnienia naszego Zaproszenia na swojej tablicy oraz wpisanie w komentarzu informacji: „wybieram zaproszenie na pokaz mody”, bądź „wybieram 150 zł na darmowe zakupy”.

Wyniki losowania ogłosimy w sobotę, 12 maja o godzinie 11:00. Zaproszenia będą do odbioru tuż przed pokazem w dniu, 13 maja, a darmowe zakupy można zrealizować już od poniedziałku 14 maja. Chcesz wiedzieć więcej o pokazie i projekcie Reading is a Fashion? Wejdź na nasz blog.wzorcownia-online.pl!

Zapraszamy! Nie przegap wyjątkowej okazji!

share save 120 16 Rozdajemy zaproszenia na Finałowy Pokaz i rozstrzygnięcie konkursu Reading is a Fashion

Moda, książki i kawa… – czyli wystawa prac Anny Powierży z cyklu Reading is a Fashion

W warszawskiej Karmie, na Placu Zbawiciela, można od wczoraj podziwiać prace Anny Powierży z cyklu „Reading is a Fashion”, które były w latach ubiegłych były prezentowane między innymi na Warszawskich Targach Książki. To już kolejna gościnna wystawa tej utarentowanej artystki.

Karma to idealne miejsce, na przystanek, zatopienie się w lekturze i najlepszą w Warszawie kawę, dokładnie w połowie drogi pomiędzy Butikiem Wzorcowni na Chmielnej i Pałacem kultury, w którym już od jutra można będzie zobaczyć najnowszy cykl prac Anny Powierży pod tytułem „Perfume”, na których podziwiać możemy modelkę Ilonę Felicjańską, w kreacjach najlepszych polskich projektantów, takich jak: Paprocki i Brzozowski, Teresa Rosati, Izabela Łapińska, Pilch, Natasha Pavluchenko, Michał Starost, Łukasz Jemioł, Ewa Szabatin, Justyna Warczyńska Varma, Tomaotomo, Yuliya Babich, Orska, a Butikiem Wzorcowni na Puławkiej.

Piekno inspirowane literaturą i obłędny zapach świeżo palonej kawy, to idealny pretekst na udany, modowy spacer i długi, apetyczny przystanek w Karmie.

Wzrocownia poleca!

karma net 716x1024 Moda, książki i kawa...  czyli wystawa prac Anny Powierży z cyklu Reading is a Fashion

share save 120 16 Moda, książki i kawa...  czyli wystawa prac Anny Powierży z cyklu Reading is a Fashion

Reading is a Fashion – wyjątkowa wystawa i pokaz mody!

Na Warszawskich Targach Książki rusza druga edycja projektu Reading is a Fashion. Wzorcownia ma przyjemność być partnerem i patronem tego wyjątkowego wydarzenia.

plakat targii net 716x1024 Reading is a Fashion  wyjątkowa wystawa i pokaz mody!

Projekt Reading is a Fashion ma na celu połączenie świata mody oraz czytelnictwa. W ramach projektu organizowana jest wystawa fotograficzna „PERFUME” autorstwa Anny Powierża oraz konkurs dla młodych projektantów mody, studentów Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubioru.

W tegorocznej edycji, wzięło udział wielu młodych projektantów zainspirowanych światem literatury, a w projekcie „Perfume” podziwiać możemy modelkę Ilonę Felicjańską, w kreacjach najlepszych polskich projektantów, takich jak: Paprocki i Brzozowski, Teresa Rosati, Izabela Łapińska, Pilch, Natasha Pavluchenko, Michał Starost, Łukasz Jemioł, Ewa Szabatin, Justyna Warczyńska Varma, Tomaotomo, Yuliya Babich, Orska.

13 maja o godz. 14.00 w Dolnych Kuluarach Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się pokaz finałowy konkursu.
Studenci zaprojektowali kreacje, które powstały z różnych form papieru w połączeniu z tkaniną. Pojawiły się inspiracje m.in. baśnią „Piękna i Bestia”, „Królowa Śniegu” H.C.Andersena, książką „Kwiaty Zła” Charlesa Baudelaire’a , ”Ja, Robot”,Isaaca Asimova czy „Carmen” Prospera Mérimée.

Podczas pokazu zobaczyć będzie można 10 najlepszych projektów oraz pokaz gościa specjalnego Angeliki Tynor.
Projekty półfinałowe oraz fotografie „Perfume” będzie można również obejrzeć podczas wystawy w dniach 10-12 maja 2012.

Zapraszamy!

share save 120 16 Reading is a Fashion  wyjątkowa wystawa i pokaz mody!