WZORCOWNIA Culture – Fashion Mix – regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu WZORCOWNIA Culture – Fashion Mix

1.         POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1.         Organizatorem konkursu pod nazwą „WZORCOWNIA Culture _ Fashion Mix” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest PH NIKS FP Krzysztof Chłodziński z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 40/6, 02-320 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2.         Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3.         Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.WZORCOWNIA-online.pl/pl/i/WZORCOWNIA-Culture-Fashion-Mix/22, http://blog.wzorcownia-online.pl/wzorcownia-culture-fashion-mix-regulamin-konkursu/.
1.4.         Konkurs jest organizowany przy udziale Wyższej Szkoły Artystycznej z siedzibą w Warszawie, a uczestnikami Konkursu mogą być studenci, absolwenci oraz pracownicy Wyższej Szkoły Artystycznej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkali na terenie Polski.
1.5.         W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również członkowie rodzin w/w pracowników.
1.6.         Nagrody przeznaczone dla laureatów Konkursu to:

– dla laureata pierwszego miejsca – nagroda pieniężna w wysokości 1000zł, Karta Rabatowa Wzorcownia Culture – Fashion Mix, uprawniająca do realizowania zakupów z 20% rabatem w sieci Butików Wzorcownia, dwa podwójne zaproszenia do Kina Atlantic,
– dla laureata drugiego miejsca – Voucher o wartości 500 zł do zrealizowania w sieci Butików Wzorcownia, Karta Rabatowa Wzorcownia Culture – Fashion Mix, uprawniająca do realizowania zakupów z 20% rabatem w sieci Butików Wzorcownia, podwójne zaproszenie do Kina Atlantic,
– dla laureata trzeciego miejsca – Voucher o wartości 250 zł do zrealizowania w sieci Butików Wzorcownia, Karta Rabatowa Wzorcownia Culture – Fashion Mix, uprawniająca do realizowania zakupów z 20% rabatem w sieci Butików Wzorcownia, podwójne zaproszenie do Kina Atlantic,

– dla laureata głosowania Internautów – Voucher o wartości 150 zł do zrealizowania w sieci Butików Wzorcownia, Karta Rabatowa Wzorcownia Culture – Fashion Mix, uprawniająca do realizowania zakupów z 20% rabatem w sieci Butików Wzorcownia, podwójne zaproszenie do Kina Atlantic,

1.7.         Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.


 
2.         ZAŁOŻENIA KONKURSU


2.1.         Konkurs jest skierowany do studentów, absolwentów i pracowników Wyższej Szkoły Artystycznej z siedzibą w Warszawie. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronach Organizatora www.WZORCOWNIA-online.pl/pl/i/WZORCOWNIA-Culture-Fashion-Mix/22, http://blog.wzorcownia-online.pl/wzorcownia-culture-fashion-mix-regulamin-konkursu/
2.2.         Konkurs będzie trwał w dniach 25.05.2012 – 24.06.2012. Termin zgłaszania prac upływa z dniem 14 czerwca 2012.
2.3.         Rozwiązanie Konkursu nastąpi w dni 24 czerwca w trakcie pokazu finałowego projektów zgłoszonych do Konkursu WZORCOWNIA Culture – Fashion Mix. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publiczne, oraz opublikowane na stronach Organizatora: www.WZORCOWNIA-online.pl, www.blog.WZORCOWNIA-online.pl, oraz na Fan Page Organizatora nie później niż w terminie 3 dni od daty zakończenia Konkursu.

2.4        Rozstrzygnięcie konkursu internetowego nastąpi w dni 24 czerwca w trakcie pokazu finałowego projektów zgłoszonych do Konkursu WZORCOWNIA Culture – Fashion Mix. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publiczne, oraz opublikowane na stronach Organizatora: www.WZORCOWNIA-online.pl, www.blog.WZORCOWNIA-online.pl, oraz na Fan Page Organizatora nie później niż w terminie 3 dni od daty zakończenia Konkursu.


3.         ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:


3.1.         Konkurs polegać będzie na:
-  stworzeniu własnej kreacji, z powierzonego tworzywa – sukien ślubnych przekazanych przez organizatora, które nie będą nawiązywały do ich pierwotnego charakteru – sukni ślubnej
– przesłaniu zdjęcia kreacji w dużej rozdzielczości na adres konkurs@WZORCOWNIA-online.pl do dnia 15.06.2012 r

- prezentacji projektów w dniu 23 czerwca w trakcie wernisażu i pokazu przedfinałowego, oraz w dniu 24 w trakcie pokazu finałowego prac konkursowych.
3.2.         Laureatów konkursu wybiera Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora oraz Wyższej Szkoły Artystycznej. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
3.3.         Laureatami Konkursu w liczbie 3 zostaną osoby, których zgłoszenia konkursowe określone w punkcie 3.1. zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze. Wyniki Konkursu potwierdzi Komisja Konkursowa. Laureatem Konkursu Internautów zostanie 1 osoba, która uzyska najwięcej głosów (Like it) Internautów, oddających swoje głosy na stronie Organizatora www.blog.WZORCOWNIA-online.pl oraz na Fan Page Organizatora www.facebook.com/WZORCOWNIAonline

3.4.         Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie jeden raz.
3.5.         Nagrody będą przyznawane kolejno:
– kreacja uznana za najciekawszą zostanie nagrodzona: nagrodą pieniężną w wysokości 1000zł, Kartą Rabatową Wzorcownia Culture – Fashion Mix, uprawniająca do realizowania zakupów z 20% rabatem w sieci Butików Wzorcownia, dwoma podwójnymi zaproszenia do Kina Atlantic,

– kreacja druga w kolejności zostanie nagrodzona: Voucherem o wartości 500 zł do zrealizowania w sieci Butików Wzorcownia, Kartą Rabatową Wzorcownia Culture – Fashion Mix, uprawniająca do realizowania zakupów z 20% rabatem w sieci Butików Wzorcownia, podwójnym zaproszeniem do Kina Atlantic,

– kreacja trzecia w kolejności zostanie nagrodzona: Voucherem o wartości 250 zł do zrealizowania w sieci Butików Wzorcownia, Kartą Rabatową Wzorcownia Culture – Fashion Mix, uprawniająca do realizowania zakupów z 20% rabatem w sieci Butików Wzorcownia, podwójnym zaproszeniem do Kina Atlantic,

– nagroda dla Laureata, który otrzyma najwięcej głosów w konkursie Internautów – Voucher o wartości 150 zł do zrealizowania w sieci Butików Wzorcownia, Karta Rabatowa Wzorcownia Culture – Fashion Mix, uprawniająca do realizowania zakupów z 20% rabatem w sieci Butików Wzorcownia, podwójne zaproszenie do Kina Atlantic,


3.6.         Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 40/6 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
3.7.         Prawa autorskie majątkowe do prac zgłoszonych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora ich wizerunku zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3.8.         Zgłoszone prace muszą być unikalnymi kreacjami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu.

3.9.         Organizator zastrzega sobie możliwość prezentowania prac konkursowych, zdjęć oraz ich wizerunku po rozstrzygnięciu Konkursu, w celach promocji Organizatora, autora kreacji jak również Wyższej Szkoły Artystycznej.

 


4.      PRZYZNAWANIE NAGRÓD:


4.1.         Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3. w trakcie pokazu finałowego w dniu 24 czerwca 2012 roku.
4.2.         Laureaci zostaną ogłoszeni w trakcie finałowego pokazu Konkursu WZORCOWNIA Culture – Fashion Mix w dniu 24 czerwca 2012 roku. Po ogłoszeniu Laureatów zostaną im wręczone nagrody.
4.3.         Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
4.4.         W konkursie mogą brać udział jedynie osoby przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


 
5.              POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


5.1.         W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestników biorących udział w konkursie, niezwłocznie, na adres mailowy konkurs@WZORCOWNIA-online.pl
5.2.         Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia Laureatów Konkursu na adres Organizatora: „jest PH NIKS FP Krzysztof Chłodziński z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 40/6, 02-320 Warszawa, z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs WZORCOWNIA Culture – Fashion Mix. Reklamacje należy wysłać listem poleconym.  Decyduje data stempla pocztowego.
5.3.         Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.4.         Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją”) powołaną przez Organizatora.
5.5.         Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.6.         Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.7.         Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.

 

6        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.         Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie pokazów finałowych w zaplanowanym terminie. 6.2.         Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu konkursu i w trakcie trwania konkursu.

share save 120 16 WZORCOWNIA Culture   Fashion Mix   regulamin Konkursu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>